2020. urtearen amaieran ARNOn sartu ginenetik, gure helburu nagusietako bat zaintzari eta kontziliazioari buruzko hausnarketa kolektibo baten beharra planteatzea izan da.

Gure planteamendua funtsezko 8 printzipiotan oinarritu da beti:

 • Konpromiso publikoa izatea
 • Hausnarketak kolektiboa izan behar duela
 • Herri hezitzailearen ikuspuntua izan behar duela oinarritzat
 • Erantzukidetasuna sustatzen duena izatea
 • Emakumeen enplegagarritasuna oztopatzen ez duena izatea
 • Kalitatezkoa izatea: hezitzailea, ludikoa, goxoa
 • Komunitate hezitzaile bat sortzen laguntzen duena izatea
 • Euskalduna

Iaz garai honetan, mahai gainean jarri genuen zaintzaren eta kontziliazioaren gaia Udalean, aurten egin dugun modu berean. Lanordu asko eskaini dizkiogu eta bilera asko egin ditugu gure artean, elkarteko familiekin, Udalarekin…

Aurtengo apirilaren amaieran izan genuen Udalak antolatu duen udalekuen ereduaren berri, eta zoritxarrez, ez dugu inolako aldaketarik ikusi; ez da elkarteen eta familien parte-hartzerik izan prozesuan.

Udalak aurkeztu duen udalekuen eredua honako hau da:

 • Eskola ekainaren 21ean bukatzen da, eta udalekuak 27an hasiko dira. Eta ekainaren 22, 23 eta 24an ez dago kontziliaziorako ezer herrian. (Gainera, Mendaron berezitasun bat daukagu: ekaina osoan zehar, eskola bakarrik goizez dugula. ARNOtik zaintza zerbitzua eskainiko dugu ekaineko arratsaldeetarako).
 • Udalekuen ordutegia hurrengoa da: 10:00etatik 13:00etara
 • HH2koek ezin dute parte hartu udalekuetan.

Eta modu horretan antolatzeko, hurrengo irizpideak hartu dituzte kontuan:

 • Erabiltzaileen gutxieneko autonomia
 • Udalekuetan jarduera eskaintza zabala txertatzea.
 • Legeak ezarritako aurreko begirale kopurua bermatzeaz gain, adinaren arabera begirale kopurua egokitzea.
 • Udalekuen antolaketarako aurrekontua.

Udalekuen eredu honekin konforme ez, eta seme-alabak HH2n dituzten guraso batzuek idatzi bat aurkeztu zuten Udalean, baina Arnora ere iritsi zitzaigun horren berri. Udalekuetan HH2koak ere onartzeko eskatzen zuten idatzia sinatu zuten familiek. Udaletik ezetza jaso zuten, aurten ezinezkoa zela esanez.

ARNOn uste dugu – eta hala adierazi dugu 2020az geroztik- udalekuekin sortu den arazoak lotura zuzena duela Mendaron kontziliatzeko politikarik ez egotearekin.

Guzti horrengatik, maiatzaren 3an, berdintasun batzordearen ezohiko bilera bat eskatu genuen, gaia aztertzeko eta uda honetarako premiazko proposamen bat aurkezteko.

Gure proposamena hurrengoa da:

 • HH2koei aukera eman sartzeko. Eta ezin bada, beste alternatiba bat eskaintzea.
 • Udalekuak ekainaren 22an hastea, eta ezin bada, hiru egun horietan zaintza zerbitzu bat jartzea hurrengo ordutegiarekin: 09:00-14:30
 • Udalekuen ordutegia osatzeko zaintza zerbitzua eskaintzea. Hau da 09:00-10:00 (zaintza) eta 10:00-13:00 (udalekuak. Hau da: aisialdia) eta 13:00-14: 30: zaintza  (bazkaltzeko aukera eman haurrei. Adibidez, ikastolako jangelan).

Udaletik astelehenean, hilaren 23an, biltzeko proposamena jaso berri dugu, berdintasun batzordetik kanpo.

ARNOtik begi onez ikusten dugu gai honi garrantzi berezia ematea. Horregatik, astelehenean han izango gara aurtengorako urgentziazko soluzio bat topatzeko, eta gai honi tokiko agenda politikoan merezi duen lehentasuna eman diezaiotela eskatzeko.

Mendaro, un pueblo difícil para la conciliación

Desde que entramos en ARNO a finales de 2020, uno de nuestros principales objetivos ha sido plantear la necesidad de una reflexión colectiva sobre el cuidado y la conciliación.

Nuestro planteamiento se ha basado siempre en 8 principios fundamentales:

 • Compromiso público
 • Que la reflexión debe ser colectiva
 • Debe basarse en el punto de vista del pueblo educativo
 • Que promueva la corresponsabilidad
 • Que no obstaculice la empleabilidad de las mujeres
 • Que sea de calidad: educativa, lúdica, amable
 • Que ayuda a crear una comunidad educativa
 • Que sea euskaldun

El año pasado a estas alturas, pusimos sobre la mesa el tema del cuidado y la conciliación en el Ayuntamiento, de la misma manera que lo hemos hecho este año. Le hemos dedicado muchas horas de trabajo y hemos mantenido muchas reuniones entre nosotras, con las familias de la asociación, con el Ayuntamiento…,

A finales de abril de este año tuvimos conocimiento del modelo de colonias que ha organizado el Ayuntamiento y desgraciadamente no hemos visto ningún cambio; no ha habido participación de asociaciones y familias en el proceso.

El modelo de colonias presentado por el Ayuntamiento es el siguiente:

 • La Escuela  finaliza el 21 de junio y las colonias comenzarán el 27 de junio.
 • los días 22, 23 y 24 de junio no hay nada para la conciliación en el pueblo. (Además, en Mendaro tenemos una particularidad: durante todo el mes de junio, solo hay clases por la mañana. Desde Arno ofreceremos servicio de zaintza para las tardes de junio).
 • El horario de las colonias es de 10:00 a 13:00 horas
 • Los de HH2 no pueden participar en las colonias.

Y para organizar de esta manera han tenido en cuenta los siguientes criterios:

 • Autonomía mínima de los usuarios y usuarias
 • Incorporar a las colonias una amplia oferta de actividades.
 • Además de garantizar el número de monitores y monitoras  establecidos por  ley, adecuar el número de monitores y monitoras en función de la edad.
 • Presupuesto para la organización de las colonias.

No conformes con este modelo de colonias, unas madres y unos padres con hijos e hijas en HH2 presentaron un escrito en el Ayuntamiento y también nos llegó a Arno. Las familias que habían firmado el escrito pedían que en las colonias también se admitieran a los niños y niñas de HH2. Desde el Ayuntamiento les respondieron que este año no sería posible.

En Arno creemos -y así lo hemos manifestado desde 2020- que el problema que se ha generado con las colonias está directamente relacionado con la ausencia de una política de conciliación en Mendaro.

Por todo ello, el 3 de mayo solicitamos una reunión extraordinaria de la comisión de igualdad para tratar el tema y presentar una propuesta urgente para este verano.

Nuestra propuesta es la siguiente:

 • Dar acceso a los niños y niñas de HH2. Y si no se puede, ofrecer otra alternativa.
 • Que las colonias comiencen el 22 de junio y en caso de que no sea posible, se establezca un servicio de zaintza durante esos tres días con el siguiente horario: 09:00-14:30
 • Ofrecer un servicio de zaintza que complemente el horario de las colonias. Esto es. De 09:00-10:00 (zaintza) / de 10:00-13:00 (colonias de verano. Es decir: ocio) y 13:00-14:30: zaintza (dar la oportunidad de comer a los niños y niñas. Por ejemplo, en el comedor de la ikastola).

Del Ayuntamiento acabamos de recibir la propuesta para reunirnos el lunes 23 de mayo, al margen de la comisión de igualdad.

Desde Arno vemos con buenos ojos que se dé especial importancia a este tema. Por eso, el lunes estaremos allí para encontrar una solución de urgencia para este año, y para pedirles que den a este asunto la prioridad que se merece en la agenda política local.

Os daremos cuenta de todo ello